1. Home
  2. Verwenkaart-Terms-Conditions

De Hallmark Verwenkaart is een door Hallmark Cadeaukaarten B.V. uitgegeven cadeaukaart. Hallmark Cadeaukaarten B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24165772 en houdt kantoor aan de Rietbaan 48 te Capelle aan den IJssel. Hallmark Cadeaukaarten B.V. is voor eventuele vragen over de Hallmark Verwenkaart telefonisch bereikbaar op nummer 010 - 4596515 en per e-mail via onze contactpagina.

De Hallmark Verwenkaart in kort bestek

De Hallmark Verwenkaart is als fysieke cadeaukaart verkrijgbaar geweest bij diverse door Hallmark Cadeaukaarten B.V. geselecteerde retail verkooppunten, en/of digitaal op één of meerdere aangewezen websites van door Hallmark Cadeaukaarten B.V. geselecteerde aanbieders. Daar kon de Hallmark Verwenkaart worden geactiveerd en worden opgewaardeerd met een geldbedrag (de ‘Activatiewaarde’) van minimaal EUR5,00 en maximaal EUR 150,00. Aldus geactiveerd en opgewaardeerd kan de Hallmark Verwenkaart vervolgens worden gebruikt als betaalmiddel voor diverse producten en diensten van derden (de ‘Partners’), zulks tot het bedrag van de Activatiewaarde. De Hallmark Verwenkaart mag door u uitsluitend persoonlijk en niet op commerciële basis worden gebruikt, en is nimmer inwisselbaar voor geld, noch kan er na activering en opwaardering aanspraak worden gemaakt op (gehele of gedeeltelijke) restitutie van de Activatiewaarde.

Hallmark Cadeaukaarten B.V. faciliteert slechts de Hallmark Verwenkaart

Hallmark Cadeaukaarten B.V. faciliteert als uitgever van de Hallmark Verwenkaart slechts de distributie en het gebruik van de Hallmark Verwenkaart, dit laatste onder meer door instandhouding van de website http://www.hallmark.nl/verwenkaart waarop producten en diensten van Partners worden aangeboden (het ‘Platform’). Wanneer u een Hallmark Verwenkaart verwerft, activeert en/of opwaardeert, gaat u daarmee dan ook uitsluitend een overeenkomst aan met (de exploitant van) het retail verkooppunt of de houder van de website waar u dat doet, en derhalve niet met Hallmark Cadeaukaarten B.V.. Wanneer u een product of dienst bestelt via het Platform of anderszins en daarbij een Hallmark Verwenkaart wenst te gebruiken of gebruikt als betaalmiddel voor dat product of die dienst, gaat u daarmee uitsluitend een overeenkomst aan met de Partner van het betreffende product of dienst, en derhalve evenmin met Hallmark Cadeaukaarten B.V..

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn integraal onderdeel van de door u in verband met of door gebruik van een Hallmark Verwenkaart met (de exploitant van) het retail verkooppunt, de houder van de website, en/of een Partner gesloten overeenkomsten. Laatstgenoemden kunnen zich derhalve in hun relatie met u beroepen op de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Het vorenstaande laat onverlet, dat ook Hallmark Cadeaukaarten B.V. zich in haar (eventuele) rechtsverhouding tot u te allen tijde kan beroepen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Hallmark Cadeaukaarten B.V. raadt u aan deze algemene voorwaarden daarom goed door te lezen en desgewenst ook op te slaan of uit te printen. U bent verantwoordelijk voor uw Hallmark Verwenkaart Iedere Hallmark Verwenkaart heeft een unieke code en wordt slechts éénmalig verstrekt. Ingeval van verlies, diefstal, beschadiging of enigerlei andere omstandigheid waardoor uw Hallmark Verwenkaart in het ongerede raakt of anderszins feitelijk onbruikbaar wordt, zal er derhalve geen vervangende Hallmark Verwenkaart noch opnieuw de unieke code worden verstrekt.

Geldigheidsduur en Activatiewaarde

De Hallmark Verwenkaart heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de dag waarop deze werd geactiveerd en opgewaardeerd met een Activatiewaarde, tenzij anders vermeld. De Activatiewaarde van de Hallmark Verwenkaart, c.q. het restant daarvan indien een gedeelte van de Activatiewaarde reeds werd verzilverd door gebruik van de Hallmark Verwenkaart als betaalmiddel, alsmede de resterende geldigheidsduur ervan, kunnen door u middels het invoeren van de unieke code worden geraadpleegd via het Platform. Na ommekomst van de geldigheidsduur kan de Hallmark Verwenkaart niet langer worden gebruikt als betaalmiddel en vervalt de alsdan eventueel resterende Activatiewaarde.

Bij wie kunt u de Hallmark Verwenkaart verzilveren

De Partners bij wie producten en diensten kunnen worden besteld en de Hallmark Verwenkaart gedurende de geldigheidsduur daarvan kan worden gebruikt als betaalmiddel voor deze producten of diensten, staan als zodanig vermeld op het Platform. Gaandeweg de geldigheidsduur van de Hallmark Verwenkaart kunnen zich hierin wijzigingen voordoen, in de zin dat er Partners bijkomen of wegvallen. De vermelding van Partners op het Platform ten tijde van het gebruik van de Hallmark Verwenkaart voor een bestelling/aankoop bij een Partners is bepalend voor de vraag bij welke Partners de Hallmark Verwenkaart kan worden gebruikt als betaalmiddel.

Betaling van bestelde producten of diensten

De betaling voor via het Platform bestelde producten en diensten zal tijdens het bestelproces via het Platform plaats dienen te vinden. Afrekening vindt plaats door daartoe de unieke code van de Hallmark Verwenkaart in te voeren bij uw bevestiging van de bestelling. De factuur voor de bestelde producten en/of diensten zult u van de Partners ontvangen. Voor zover een Partner de mogelijkheid biedt van betaling achteraf, gaat de eigendom van een aan u geleverd product pas over na ontvangst van de volledige betaling.

Verantwoordelijkheid voor leveringen

De levering van een via het Platform besteld product of bestelde dienst zal geschieden door en onder verantwoordelijkheid van de betreffende Partner, waarbij Hallmark Cadeaukaarten B.V. jegens u nimmer aansprakelijk zal zijn voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van de door u via het Platform met deze Partner gesloten overeenkomst tot levering van het product of de dienst. Op die overeenkomst zullen, indien aan de orde, naast de onderhavige algemene voorwaarden eveneens de algemene voorwaarden van de Partner van toepassing zijn, welke zijn te raadplegen op of via het Platform. Ingeval een bepaling van de algemene voorwaarden van de Partner strijdig of onverenigbaar is met bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleert in uw rechtsverhouding tot de Partner de bepaling uit de algemene voorwaarde van de Partner. Bij vragen of klachten over de producten of diensten van een Partner, dient u zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende Partner, van wie de contactgegevens door Hallmark Cadeaukaarten B.V. zullen worden vermeld op het Platform en/of op andere wijze bij of via Hallmark Cadeaukaarten B.V. verkrijgbaar zullen zijn.

Herroepingsrecht

Indien ten aanzien van een aan u geleverd product of geleverde dienst een herroepingsrecht van toepassing is, zullen de daarvoor door de betreffende Partner vastgestelde voorwaarden gelden. De Partner is verantwoordelijk voor de nakoming van dit herroepingsrecht en de in verband met dit herroepingsrecht geldende informatieplicht. Hallmark Cadeaukaarten B.V. zal jegens u nimmer aansprakelijk zijn voor enigerlei tekortkoming in de nakoming van een herroepingsrecht en/of de informatieplicht ter zake door de Partner.

Gebruik van uw (persoons)gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u in het kader van een bestelling van een product of dienst via het Platform ingevoerde gegevens. U verklaart ermee bekend te zijn, en ermee in te stemmen, dat de door u ingevoerde persoonsgegevens (zoals uw voornaam en uw e-mailadres) ten behoeve van de verwerking en uitvoering van de bestelling zullen worden verstrekt aan de Partner van het door u bestelde product of de door u bestelde dienst.

Verantwoordelijkheden Hallmark Cadeaukaarten B.V.

Hallmark Cadeaukaarten B.V. streeft er naar, en zal zich er naar redelijkheid voor inspannen, dat de door haar in het kader van de Hallmark Verwenkaart verstrekte informatie (daaronder begrepen de informatie die is te raadplegen op het Platform) correct, actueel en betrouwbaar is. Het kan echter voorkomen dat er daarbij fouten of vergissingen worden gemaakt, of dat informatie is verouderd. Hallmark Cadeaukaarten B.V. behoudt zich het recht voor dergelijke fouten of vergissingen te herstellen, ook nadat u een bestelling voor een product of dienst hebt geplaatst. Voorts streeft Hallmark Cadeaukaarten B.V. er naar, en zal zij zich er naar redelijkheid voor inspannen, dat het Platform zoveel mogelijk foutloos en zonder onderbreking toegankelijk zal zijn en zal functioneren, doch zij kan dit laatste niet garanderen. Tevens zal Hallmark Cadeaukaarten passende maatregelen nemen om het Platform en de door u verstrekte gegevens, te beveiligen tegen de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van internet, maar desondanks blijft het mogelijk dat derden er in slagen om deze maatregelen te omzeilen, zodat Hallmark Cadeaukaarten B.V. ter zake geen garanties kan geven. Aan foutief gebleken informatie en aan eventuele onderbrekingen van de toegankelijkheid of van het functioneren van het Platform kunt u derhalve jegens Hallmark Cadeaukaarten B.V. geen rechten ontlenen, en Hallmark Cadeaukaarten B.V. zal jegens u nimmer aansprakelijk zijn voor de gevolgen daarvan. Door gebruik te maken van het Platform, aanvaardt u voorts onder meer het door anderen dan Hallmark Cadeaukaarten B.V. geschapen risico van (computer)virussen en andere malware, en het risico dat de door u verstrekte gegevens worden onderschept, ingezien, misbruikt, vernietigt of verloren gaan.

Misbruik

Wanneer u, naar het oordeel van Hallmark Cadeaukaarten B.V., op enigerlei wijze fraude pleegt of anderszins misbruik maakt van Hallmark Verwenkaart en/of het Platform (een redelijk vermoeden van fraude en gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden daaronder begrepen), staat het Hallmark Cadeaukaarten B.V. vrij om u, en eventuele anderen die van ip-adressen en/of e- mailadressen gebruik maken die met u in verband te brengen zijn, van verder gebruik van door u gehouden Hallmark Verwenkaart en van het Platform uit te sluiten, zulks zonder voorafgaande kennisgeving en zonder jegens u gehouden te zijn tot enigerlei vorm van compensatie. Hallmark Cadeaukaarten B.V. behoudt zich voor dat geval tevens het recht voor om relevante gegevens in verband met het (vermoede) misbruik aan derden (zoals de bevoegde autoriteiten, maar bijvoorbeeld ook Partners die hiervan nadeel zouden kunnen ondervinden) te verstrekken. Onder dergelijke gegevens worden mede verstaan uw naam, uw ip-adres, en alle andere al dan niet op uw persoon betrekking hebbende gegevens die naar het oordeel van Hallmark Cadeaukaarten B.V. nuttig of nodig zijn om deze derden behulpzaam te zijn bij het handhaven of waarborgen van de in hun visie door uw (vermoede) misbruik getroffen rechten. Deze verstrekking kan met of zonder voorafgaande kennisgeving geschieden. Door gebruik te maken van de Hallmark Verwenkaart en/of het Platform stemt u uitdrukkelijk in met een dergelijke gegevensverstrekking.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten en beelden op de Hallmark Verwenkaart alsmede alle content op het Platform is intellectueel eigendom van Hallmark Cadeaukaarten B.V. en/of haar licentiegevers (waaronder Partners). Het is u dan ook niet toegestaan om deze teksten, beelden en content op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen, downloaden, verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar te maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hallmark Cadeaukaarten B.V.. Evenmin is het u toegestaan om links naar het Platform of naar websites van retail verkooppunten of houders van websites waar de Hallmark Verwenkaart verkrijgbaar is of van Partners aan te bieden of anderszins te publiceren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hallmark Cadeaukaarten B.V..

Aansprakelijkheid Hallmark Cadeaukaarten B.V.

Mede gelet op het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, aanvaardt Hallmark Cadeaukaarten B.V. geen aansprakelijkheid voor schade die u mocht lijden in verband met of als gevolg van het gebruik van Hallmark Verwenkaart, het Platform en/of de met gebruikmaking van een Hallmark Verwenkaart bestelde producten of diensten. Voor het geval Hallmark Cadeaukaarten zich onder omstandigheden niet mocht kunnen beroepen op de vorenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid, is van belang dat een eventuele verplichting tot vergoeding van schade – op welke grond dan ook – te allen tijde is beperkt tot de (resterende) Activatiewaarde van de Hallmark Verwenkaart, die aanleiding is geweest voor het ontstaan van uw schade.

Wijziging van deze algemene voorwaarden

Hallmark Cadeaukaarten B.V. zal deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig kunnen aanpassen, en de aldus aangepaste voorwaarden kenbaar maken via het Platform. U stemt ermee in dat vanaf het moment van publicatie de aldus aangepaste algemene voorwaarden ook voor u gelden, en wordt in verband daarmee dan ook aangeraden het Platform geregeld te bezoeken, en de aldaar gepubliceerde en actueel geldende algemene voorwaarden in ieder geval door te lezen voorafgaand aan het gebruik van een Hallmark Verwenkaart, en deze desgewenst ook op te slaan of uit te printen.

Toepasselijk recht/geschillen

Op uw rechtsverhouding tot (de exploitant van) een retail verkooppunt, de houder van een website, een Partner en/of Hallmark Cadeaukaarten B.V. is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen in ieder geval worden voorgelegd aan de naar de aard van het geschil bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van de vorderende partij om zich in plaats daarvan tot de ingevolge de wet relatief bevoegde rechter te wenden.

; ;